Terug naar Over de muziektent

De geschiedenis

Heelsum heeft in haar bestaan 2 muziektenten gekend. De eerste heeft gestaan achter Hotel Schoonoord, het huidige verzorgingshuis Beekdal. Het schijnt al spoedig na de oprichting van de Heelsums Harmonie te zijn gebouwd want in de notulen van de Oranjevereniging in 1929 is er sprake van , “de muziektent bij Treuren” , volgens Frans Ludwich is hij ontworpen en gebouwd door Joh., van der Weiden. Maar…. de muziektent schijnt niet goed onderhouden te zijn, want in 1939 krijgt Heelsums Harmonie een schrijven van de heer Reimers, de toenmalige eigenaar van Hotel Schoonoord, waarin hij vraagt of het mogelijks is de muziektent die op zijn terrein staat en die en die in staat van verval verkeerd op te knappen of anders op te ruimen. Besloten wordt de tent zo mogelijk te verkopen aan de heer Reimers, onder voorwaarden dat de tent niet op dezelfde plaats opgeknapt wordt of zal herrijzen, ook besluit men in overleg te treden met het gevormde comité, dat op zich heeft genomen te komen tot het plaatsen van een nieuwe muziektent.

Tekening Muziektent Heelsum

Volgens Henk Stunnenberg is de oude muziektent later symbolisch verkocht voor f 100,- aan de heer Viets toen aan bekende Heelsummer. De plannen om te komen tot het plaatsen van een nieuwe muziektent waren er dus al, maar we weten hier meer van door de notulen van 20 maart en 15 april 1941van de vereniging “Algemeen belang” die de belangen van Heelsum in de breedst mogelijke zin naar buiten toe behartigden. De vereniging was niet puur een winkeliersvereniging, maar telde onder haar leden ook de eigenaars van fabrieken en , en verder bekende en prominente Heelsumse ingezetenen. Notulist was de heer S.B. de Jong van de boekhandel die de notulen heeft bewaard. Dat de plannen om te komen tot de bouw van een nieuw muziektent na de oorlog konden worden gerealiseerd lag niet aan “Algemeen Belang”. Enkele jaren na de oorlog werd een comité opgericht om te komen tot de bouw van een nieuwe muziektent. Dit comité bestond uit de heren A.Korsten, H.L. Liefferink, G.Roozenboom,E.J. Aalbers en F de Mol.

Het doel was gelden in te zamelen bij de burgerij van Heelsum, want het terrein waarop de tent gebouwd zou worden alsmede de tent zelf, zou eigendom blijven ven de Gemeente Renkum, die ook voor het onderhoud zou zorgen in de toekomst, maar de bouw ervan nam de Gemeente niet voor haar rekening.

In tegenstelling tot de vorige muziektent die uit hout bestond, werd de nieuwe muziektent uit steen opgetrokken, de bouw werd verricht door betaalde krachten, het graaf en schilderwerk nam Heelsums Harmonie voor haar rekening, waarbij menig zweetdruppeltje viel. De heer van Teijlingen was één van de oprichters van Heelsums Harmonie, zijn naam werd dan ook met dankbaarheid vermeld op de gevelsteen van de muziektent. En..het benodigde geld kwam er , de Heelsumse bevolking liet zich ook dit keer niet onbetuigd. De secretaris schreef in zijn jaarverslag van 1949: De burgerij van Heelsum zijn wij veel dankbaarheid verschuldigd, want door haar grote offers kwam dit bouwwerk tot stand. Op 1 mei 1950 mocht Heelsums Harmonie de muziektent in gebruik nemen, en gaf zij onder grote belangstelling een openingsconcert. De secretaris schreef in zijn jaarverslag over 1950 hierover uitvoerig en zeer enthousiast: Wat is daar niet aan voorafgegaan voordat die er was, lang heeft het geduurd, maar hij is er en wat voor één, een pracht tent in één woord gezegd. Inderdaad het heeft heel wat jaren geduurd eer de muziektent er was, dat kwam door de oorlog en met de wederopbouw na de oorlog kreeg een muziektent bepaald geen voorrang. In de begin jaren is de muziektent veel gebruikt, zo zo vermeld het jaarverslag over 1954 dat er in dat jaar op Hemelvaart dag een concert met gewijde muziek werd gegeven en drie keer een zomeravond concert, momenteel wordt er in ieder geval 1x per jaar een zomeravond concert gegeven. In de loop van de tijd was de muziektent aan vernieling en slecht onderhoud onderhevig, op verzoek van de omwonenden in 1992 aan B en W van de gemeente Renkum om de tent en de omgeving eens grondig op te knappen werd positief gereageerd. Aan de hand van een tekening gingen mensen van de groenvoorziening ijverig aan het werk, struiken werden verwijderd, paden bestraat , een hekwerk aangebracht , nieuwe heesters gepland , terwijl de muziektent opnieuw werd gesausd, geschilderd en zo nodig hersteld, uit dankbaarheid gaf Heelsums Harmonie in de eerste week van mei 1992 ’s avonds een concert.

In 2015 kondigde de gemeente Renkum aan dat de muziektent af te willen stoten. Dankzij een succesvolle petitie in de zomer van 2015 heeft de gemeenschap dit weten te voorkomen en ontstond de stichting Muziektent Heelsum. In maart 2016 is de stichting officieel ingeschreven en worden de activiteiten opgestart. De verdere geschiedenis ‘wordt geschreven’.